Brief over Betalen naar Gebruik 2030 naar de Tweede Kamer

Brief over Betalen naar Gebruik 2030 naar de Tweede Kamer

Gepubliceerd op 01 juli 2022
fiscaliteiten

Vandaag, 1 juli, is er namens minister Harbers (IenW) en staatssecretaris van Rij (Financiën) een hoofdlijnenbrief over Betalen naar Gebruik naar de Tweede Kamer gestuurd.

Eerste contouren zichtbaar, maar nog veel vraagtekens en uitdagingen

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord afgesproken om vanaf 2030 naar een systeem van Betalen naar Gebruik te gaan. De brief die nu naar de Tweede Kamer is gestuurd, is de facto het startpunt. Het kabinet heeft het voornemen om nog deze kabinetsperiode tot wetgeving te komen. Een eerste stap in een heel lang traject, waarbij er nog heel veel vragen en uitdagingen zijn.

De huidige insteek van het kabinet is om (uitsluitend) de motorrijtuigenbelasting te variabiliseren naar een tarief per kilometer en dit tarief gaat ook gelden voor elektrische auto’s (lees: MRB Plus).

Renate Hemerik, voorzitter VNA

“Dit kabinet zet een eerste stap naar Betalen naar Gebruik en verdient daarvoor lof. De concrete invulling van dit plan bepaalt echter hoe effectief de maatregel is om de beoogde maatschappelijke doelen te bereiken en daar is nog niet veel over bekend.
De VNA is, onder voorwaarden, voorstander van een vorm van BnG. Niet als doel, maar als middel om Nederland bereikbaar te krijgen en te houden en onze mobiliteit te verduurzamen. Het is maar zeer de vraag of de contouren van de MRB Plus, namelijk een km-afhankelijke variabilisering van de MRB, hieraan beantwoordt en voor voldoende gedragsverandering en maatschappelijk draagvlak zorgt. Voor de VNA is een belangrijke randvoorwaarde voor welke vorm van variabilisatie dan ook een differentiatie naar milieu-kenmerk. Sturing op differentiatie naar CO2-emissie moet worden toegevoegd. Daarnaast stelt VNA zich op het standpunt dat stabiele belastingopbrengsten niet leidend mogen zijn voor de keuze voor een nieuw belastingsysteem.

Stimulering tot 2030 noodzakelijk

De weg naar 2030 is minstens zo belangrijk als de introductie van BnG zelf. De VNA is bezorgd en kritisch op het feit dat er niet of nauwelijks (fiscale) stimulering is voor zero-emissie voertuigen na 2025. De bijtelling voor EV’s wordt onaantrekkelijk, de MRB zelfs hoger dan voor fossiel en regelingen als de MIA en SEPP zijn al (deels) gestopt of gaan stoppen.

Hemerik vervolgt:

“Het is hoopgevend dat er nu ook door de staatssecretaris van IenW toezeggingen zijn gedaan om hier op terug te komen, aangezien zij met een breder optiepakket bezig is om de Klimaatdoelen op mobiliteit te halen. Een stimulerend, voorspelbaar en stabiel fiscaal beleid voor de periode 2026 tot 2030 is essentieel. De VNA heeft daarom vorig jaar samen met een maatschappelijke coalitie met ANWB, BOVAG, Natuur&Milieu en Rai Vereniging een haalbaar en betaalbaar plan neergelegd.”