Auto van boven

Privacyverklaring

Privacyverklaring Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen

De VNA respecteert de privacy van al haar relaties en bezoekers van onze website. Het beschermen van ontvangen persoonsgegevens van onze bezoekers en relaties vinden wij dan ook heel belangrijk. Daarom verwerken wij je gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en volgens de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese verordening is ook internationaal bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). Deze wetgeving is per 25 mei 2018 van kracht en zal door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) worden gehandhaafd. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. 

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is opgesteld en eigendom van:
Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA)
Kosterijland 15
3981 AJ BUNNIK
Inschrijving Kamer van Koophandel 40534076 

Aanspreekpunt voor privacy vragen

Voor vragen omtrent de verwerking van persoonsgegevens kun je terecht bij het secretariaat van de VNA. Vanuit het secretariaat worden je vragen in behandeling genomen en wordt toezicht gehouden op de naleving van de AVG binnen de VNA. Ook zal het secretariaat je informeren wie je directe contactpersoon is bij eventuele incidenten of onverhoopte datalekken.
Hiervoor kun je een mail sturen naar vna@vna-lease.nl of telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer (030) 659 52 96. Wanneer je vragen of klachten hebt over onze naleving van de AVG kun je ook contact opnemen met het secretariaat. 

Wat is een persoonsgegeven

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Je kunt hierbij denken aan je naam, adres of e-mailadres, maar ook gegevens als je kenteken of het IP adres van je computer zijn persoonsgegevens, omdat ze herleid kunnen worden naar jou als persoon. Dit geldt ook voor gegevens betreffende ZZP’ers, een vof, een maatschap en eenmanszaken. 

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens

De Algemene verordening gegevensbescherming geeft in artikel 5.1.b aan dat er een doel moet zijn om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. De VNA is transparant over de persoonsgegevens die we verwerken, hoe wij eraan gekomen zijn en waar we ze voor gebruiken. De te verwerken persoonsgegevens zijn ook relevant en de VNA verzamelt niet meer gegevens dan zij nodig hebben voor het uitvoeren van haar taak.

Er zijn verschillende doelen waarvoor wij je persoonsgegevens kunnen verwerken. Dit zijn onder andere:

 • Om je (na aanvraag) te kunnen voorzien van informatie
 • Om je melding of klacht te kunnen behandelen of om je vraag te kunnen beantwoorden
 • Jou als eigenaar of medewerker bij een leasemaatschappij op de hoogte te houden van onze activiteiten en van ontwikkelingen in de sector.
 • Ter uitvoering van de lidmaatschapsrelatie die wij hebben met je bedrijf of uw werkgever.
 • Om contact met je op te nemen
 • Je gegevens in onze administratie te zetten en deze bij te werken als er wijzigingen zijn
 • Voor het versturen van enquêtes, vragenlijsten of specifieke vragen
 • Voor het versturen van e-mails, branche informatie of nieuws bulletins
 • Ter bestrijding van risico’s en fraude en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
 • Voor het uitvoeren van marketingactiviteiten
 • Om je uit te nodigen voor bijeenkomsten

Wij verwerken je gegevens ter uitvoering van een met jouw onderneming gesloten (lidmaatschap)overeenkomst, met je toestemming, op basis van ons gerechtvaardigd belang en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Wanneer jouw onderneming lid is van de vereniging, dan kunnen wij je vanwege ons gerechtvaardigd belang en/of ter uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst informatie over de lease sector en informatie over ondersteunende dienstverlening en nieuwsbrieven toesturen. Tevens kunnen wij je uitnodigen voor bijeenkomsten gericht op de branche activiteiten. Indien je deze informatie niet wilt ontvangen, dan kun je hiertegen bezwaar bij ons maken (zie Recht van bezwaar).
Wanneer wij geen lidmaatschap of overeenkomst met je hebben, dan mogen wij je alleen op basis van toestemming informatie over onze sector, ondersteunende dienstverlening of een nieuwsbrief per mail toesturen. Indien je geen informatie meer wenst te ontvangen, dan kun je te allen tijde je toestemming intrekken (zie toestemming intrekken).
Ons doel is dat je precies weet wat wij van je verwerken, waarom dat nodig is en vooral dat je altijd controle blijft houden over jouw persoonsgegevens en in voorkomende gevallen de gegevens kan corrigeren. 

Met wie delen wij je persoonsgegevens

Wij delen je gegevens, indien nodig, voor branchevereniging gerelateerde zaken. Ook, indien de VNA hiertoe verplicht wordt door wet- of regelgeving, zullen je persoonsgegevens worden gedeeld met toezichthoudende instellingen, fiscale instanties en onderzoeksdiensten.
Als wij je gegevens laten verwerken door een derde partij, dan zal de VNA met deze partij een verwerkersovereenkomst afsluiten om daarmee je privacy te waarborgen. In deze verwerkersovereenkomst staat vermeld voor welk doel wij je persoonsgegevens aan deze derde partij hebben verstrekt en wat het specifieke doel is van deze verwerking. je persoonsgegevens mogen voor geen enkel ander doel gebruikt worden en na het uitvoeren van de taak of dienst van dit derde bedrijf dienen zij je persoonsgegevens weer terug te geven aan de VNA of deze gegevens te vernietigen.

Welke persoonsgegevens

De volgende categorieën van persoonsgegevens worden van je vastgelegd: Contactgegevens: je volledige naam, je geslacht, aanspreektitel, (zakelijke) contactgegevens zoals naam van jouw bedrijf, telefoonnummer(s) en het e-mailadres.
Deze gegevens kun je zelf invoeren en beheren via ons ledenportaal. Hiermee heb je altijd de mogelijkheid gegevens aan te passen of je voorkeur bij ons aan te geven over de informatie welke je wenst te ontvangen, of juist niet meer wenst te ontvangen. Bij al onze berichtgevingen heb je ook altijd de mogelijkheid om jezelf eenvoudig af te melden.

Cameratoezicht

Op onze vestiging zijn camera’s aanwezig. Wij vinden dit belangrijk voor de veiligheid van jou en je voertuig, onze medewerkers en onze voertuigen. De camerabeelden worden na vijf dagen verwijderd. We bewaren de camerabeelden langer als deze nodig zijn voor bijvoorbeeld een politieonderzoek na een diefstal of een ander incident. 

Beveiligingsmaatregelen

Wanneer wij je gegevens verwerken, dan maken wij altijd gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen. Je persoonsgegevens worden als strikt vertrouwelijk behandeld en worden beveiligd tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Hiervoor worden verschillende beveiligingstechnieken gebruikt waaronder beveiligde servers, firewalls, maar ook fysieke bescherming door gegevens op verschillende locaties op te slaan. 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke of fiscale bewaartermijn. De fiscale bewaartermijn is 7 jaar. Indien er voor persoonsgegevens die wij van je verwerken geen wettelijke bewaartermijn geldt, dan hanteren wij een bewaartermijn van maximaal vijf jaar na afloop van onze zakelijke relatie of zoveel korter als nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens gebruiken. 

Cookies

Voor het gebruik van cookies verwijzen wij je naar ons cookiebeleid. 

Je rechten als klant

Wanneer er persoonsgegevens van je verwerkt worden heb je ook rechten volgens de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze rechten zijn:
Recht op informatie | Op het moment dat wij je persoonsgegevens verzamelen zijn wij verplicht je te laten weten wie wij zijn, welke gegevens wij van je verwerken, met welk doel wij deze gegevens verwerken, aan wie wij de gegevens verstrekken, hoe lang we de gegevens bewaren, hoe we de gegevens beveiligen en welke rechten je heeft. Dit doen wij met deze privacyverklaring.
Recht op inzage | Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien. Het gaat hierbij om de volgende gegevens: de persoonsgegevens die wij van je verwerken, met welk doel wij deze verwerken, aan wie wij de gegevens hebben verstrekt, van wie we de gegevens hebben gekregen en hoe lang we de gegevens bewaren. De inzage krijgt je doormiddel van het ledenportaal waar je zelf je gegevens kan inzien, beheren en muteren indien gewenst.
Verzoek om rectificatie | Wanneer wij onjuiste of niet volledige gegevens van je hebben, heb je het recht deze te (laten) corrigeren. Via het ledenportaal kun je deze zelf aanpassen maar indien gewenst zullen wij deze gegevens aanpassen en de correcties ook doorgeven aan derde partijen die je gegevens via ons hebben ontvangen, als je dit aan ons vraagt.
Verzoek om gegevens te wissen | Je hebt het recht dat wij je persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen aan dit verzoek voldoen: - wanneer wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor ze verzameld zijn; - zodra je jouw gegeven toestemming intrekt om de gegevens te gebruiken - direct vanaf het moment dat wij de persoonsgegevens voor een ander doel gebruiken dan oorspronkelijk aangegeven
Recht van bezwaar | Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens wanneer wij de gegevens verwerken op grond van ‘gerechtvaardigd belang’ of wanneer je bezwaar maakt tegen het naar je versturen van nieuwsbrieven. In het laatste geval zullen wij de verzending van de nieuwsbrief onmiddellijk stop zetten. In alle andere gevallen zullen wij eerst een belangenafweging maken.
Recht van beperking | Je hebt het recht om de verwerking van je gegevens tijdelijk stop te zetten wanneer je de juistheid van jouw gegevens ter discussie stelt, de verwerking onrechtmatig is, wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar je wilt ze voor een rechtsvordering en je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en dit verzoek nog in behandeling is.
Recht op dataportabiliteit | Je hebt het recht om je gegevens in een digitaal bestand van ons te krijgen als je daar om vraagt. Dit geldt alleen voor de gegevens die wij van je verwerken met de grondslag overeenkomst of toestemming.

Voor alle bovengenoemde rechten geldt dat we moeten kunnen vaststellen dat het verzoek daadwerkelijk van jou komt. Dit kan betekenen dat wij je hiervoor enkele controle vragen kunnen stellen of in het uiterste geval vragen om naar onze vestiging te komen om je te legitimeren. Dit doen wij omdat wij natuurlijk niet willen dat je gegevens in de handen van een onbevoegde persoon terecht komen.
U kunt het verzoek tot bovengenoemde rechten indienen via: vna@vna-lease.nl
Wij zullen je in alle gevallen een (schriftelijke) bevestiging geven van je verzoek. Wij zullen in ieder geval binnen 30 dagen gehoor geven aan je verzoek. Wanneer wij meer tijd nodig hebben, zullen wij je dit binnen 30 dagen laten weten. De termijn waarin wij aan je verzoek moeten voldoen, kan met maximaal 2 maanden worden verlengd. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij je dit met een schriftelijke motivatie laten weten. 

Toestemming intrekken

Wanneer wij je gegevens verwerken op de grondslag “Toestemming”, dan kun je deze toestemming te allen tijde intrekken. Je kunt dit kenbaar maken via: vna@vna-lease.nl.
Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Dit betekent dat alle verwerkingen van persoonsgegevens die wij eerder op basis van toestemming hebben uitgevoerd rechtmatig blijven. Wanneer je jouw toestemming intrekt, zal de verwerking door ons worden gestaakt, tenzij deze wegens een wettelijke verplichting noodzakelijk is. 

Klacht indienen

Als je vragen hebt of een klacht wilt indienen met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, dan kunt je contact met ons opnemen. Je kunt dit doen via: vna@vna-lease.nl
Wanneer je vraag of klacht nog steeds niet naar tevredenheid is opgelost, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, www.Autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Je zult, indien noodzakelijk, op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In deze verklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Eerdere versies zijn ook te raadplegen.

Datum privacyverklaring: 24 mei 2018
Datum laatste wijziging: 24 mei 2018