Fiscaliteiten

Herziene leaseregeling 2019

Gepubliceerd op 06 februari 2020
fiscaliteiten

Op 20 december 2019 is in de Staatscourant een herziene leaseregeling gepubliceerd. Voor de lessor verandert er niets maar het is goed om kennis van de herziene regeling te nemen omdat deze een belangrijke aanwijzing over IFRS 16 bevat.

Aanleiding herziening

Aanleiding voor de herziening is, naast periodieke evaluatie, de standpuntbepaling van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst over de fiscale behandeling van leasetransacties die commercieel volgens International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 Leases worden verwerkt.

In hoofdlijnen zijn er geen veranderingen ten opzichte van de eerdere leaseregeling met de laatste aanpassing in 2001. Wel is een aanvulling gegeven over de fiscale standpuntbepaling in geval van commerciële toepassing van IFRS 16.

Doel en hoofdlijnen

De (ongewijzigde) voorwaarden voor toepassing zijn in de leaseregeling beschreven. De diverse voorwaarden worden hier niet uitvoerig behandeld. Onderstaand geven we kort weer wat het doel en hoofdlijnen en de gevolgen van de toepassing zijn en daarnaast wordt het belang van het fiscale standpunt over IFRS 16 toegelicht.

De leaseregeling beoogt zekerheid te verschaffen (safe harbour) voor de toepassing van:

  • het bodemrecht,
  • de afschrijving op bedrijfsmiddelen in de sfeer van de inkomstenbelasting (IB) en
  • investeringsfaciliteiten.

Gevolgen toepassing

Als voldaan wordt aan de cumulatieve voorwaarden is fiscaal sprake van operationele lease en is de lessor fiscaal eigenaar van het lease object. Voor een operationele lease zijn dan bij de lessor de afschrijvingen en de investeringsfaciliteiten van toepassing.

Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, dan is er in ieder geval geen sprake van het terughoudende beleid inzake bodembeslag, zoals omschreven in de Leidraad Invordering van 2008.

Met betrekking tot afschrijvingen en investeringsfaciliteiten wordt op basis van de leaseovereenkomst en de overige relevante feiten en omstandigheden per geval beoordeeld wie fiscaal eigenaar is van het leaseobject.

IFRS 16 Leases

Per 1 januari 2019 zijn beursgenoteerde en aangewezen ondernemingen en bedrijven die IFRS vrijwillig toepassen, verplicht bij het opstellen van de commerciële jaarrekening de nieuwe rapportagestandaard IFRS 16 Leases toe te passen. Voor de duidelijkheid wordt hier gemeld dat de leaseregeling een regeling is tussen de fiscus en de leasebranche met als doel om duidelijkheid vast te leggen over eigendom en fiscale faciliteiten.

In de herziene leaseregeling worden de fiscale effecten voor de lessee met nadruk vermeld:

Voor de fiscale winstbepaling wordt de belastbare winst bepaald op grond van goed koopmansgebruik. In de Leaseregeling 2019 is nadrukkelijk vastgesteld, dat IFRS 16 niet in overeenstemming is met goed koopmansgebruik en dus niet gevolgd mag worden voor de fiscale jaarwinstbepaling van de lessee. Dit is ook niet het geval als de lessee IFRS 16 toepast op basis van Nederlandse verslaggevingsregels (zoals als alternatief toegestaan in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, versie oktober 2019).

Voor de lessee betekent dit, dat de periodieke vergoedingen voor het gebruik van het leaseobject als last in aanmerking moeten worden genomen in het jaar waarin deze verschuldigd worden.

Dit betekent dat de lessee in geval van een operationele lease als jaarlast fiscaal rapporteert wat hij dat jaar (nominaal) contractueel is verschuldigd voor het leaseobject, waarvan hij in het betreffende jaar het genot heeft gehad.

Samenvatting   

 Er zijn geen fiscale gevolgen voor de lessor:

  • Voor de lessor, die rapporteert onder IFRS 16 verandert er niets, omdat de lessorrapportage van IFRS 16 niet is gewijzigd ten opzichte van de eerdere (IAS 17) regelgeving.
  • Voor de lessor die de Nederlandse regelgeving volgt (RJ) verandert er evenmin iets.

Bron: Tweuus