Autospiegel

Leefbaarheid grote steden onder druk

Gepubliceerd op 14 april 2022
duurzame mobiliteit

De Mobiliteitsalliantie, een samenwerkingsverband van 25 partijen, waaronder de VNA, pleit voor slimme aanpak mobiliteit met 9-puntenplan

Om de grootste gemeenten van ons land voor iedereen bereikbaar, veilig en leefbaar te houden, zijn investeringen in mobiliteit cruciaal. De bevolkingsgroei en toename van het verkeer vragen om beleid waarin mobiliteit in samenhang wordt gezien met grote maatschappelijke thema’s als woningbouw, milieu en energie. Dit stelt de Mobiliteitsalliantie vandaag in een negenpuntenplan voor de veertig grootste gemeenten van ons land.

De Mobiliteitsalliantie, een samenwerkingsverband van 25 partijen waaronder de VNA, die willen dat de bewegingsvrijheid van ons land ook in de toekomst behouden blijft, biedt de gemeenten een negenpuntenplan met concrete handvatten waarin economische groei en klimaatvriendelijk vervoer samengaat met veilige, bereikbare en leefbare steden. De organisaties bieden lokale partijen met het negenpuntenplan handvatten om hier in de collegevormingen mee aan de slag gaan nu de gemeenteraadsverkiezingen voorbij zijn.

Groei van het aantal inwoners en bezoekers

De alliantie stelt in het negenpuntenplan dat mobiliteit de basis is voor mensen om mee te kunnen doen in de samenleving, maar dat dit onder druk staat door onder meer de groei van het aantal inwoners en bezoekers in grote steden. In het plan pleit de alliantie daarom bijvoorbeeld voor het zoveel mogelijk spreiden van mobiliteit door flexibele werk- en openingstijden voor winkels, kantoren en scholen. Ook pleit de alliantie ervoor om het makkelijker te maken om vervoermiddelen te combineren. Om de stijging van het aantal verkeersongevallen om te buigen, kunnen gemeenten de infrastructuur zoveel mogelijk slim aanpassen aan het gebruik van de ruimte, zodat de inrichting van de weg veilig gedrag stimuleert. Een op maat gemaakte aanpak van de aanpassing van de maximumsnelheid in de bebouwde kom past daarbij. Bij de bouw van nieuwe woningen moeten gemeenten eerst in kaart brengen hoe het auto- en fietsverkeer, het openbaarvervoer en het goederenvervoer geregeld wordt. Daarnaast kunnen zij het gebruik van openbaar vervoer stimuleren met kortingsregelingen voor bepaalde doelgroepen.

Gevaarlijke situaties

De Mobiliteitsalliantie waarschuwt in het plan ook voor de gevolgen voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de opgelopen achterstanden door uitstel van het onderhoud van infrastructuur. Hierdoor is er op sommige plekken al sprake van onveilige situaties. Investeren in beheer en onderhoud door gemeenten blijft daarom een aandachtspunt. Daarnaast zijn er al tal van nieuwe technieken in de maak om verkeersstromen te controleren. Tot slot pleit de Mobiliteitsalliantie ervoor om samen met Rijk, regio en gemeenten slimme keuzes te maken in de besteding van de 7,5 miljard euro die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor stedelijke ontsluiting in grote woningbouwgebieden.