Onvoldoende stimulering voor mobiliteit in klimaatplannen Jetten

Onvoldoende stimulering voor mobiliteit in klimaatplannen Jetten

Gepubliceerd op 04 mei 2023
fiscaliteiten duurzame mobiliteit

Op 26 april heeft minister Jetten (Klimaat en Energie) het pakket met aanvullend klimaatbeleid opgeleverd aan de Tweede Kamer. Met dit pakket verwacht het kabinet de ambitie van het Coalitieakkoord (minimaal 55% verlaging van de CO2 in 2030) te realiseren. Het aanvullend pakket met 22 MTon extra CO2-besparing was hiervoor nodig en heeft ook consequenties voor de mobiliteitssector.

Aanvullend pakket: Nederland ligt niet op koers

Met de huidige plannen uit het Klimaatakkoord stoot de BV Nederland in 2030 tussen de 39% en 50% minder broeikasgassen uit en daarmee wordt het gestelde doel van 55% reductie niet gehaald. De nu gepresenteerde extra maatregelen gaan alle sectoren (gebouwde omgeving, elektriciteit, industrie, landbouw en mobiliteit) raken.

Renate Hemerik, voorzitter VNA

“Het is goed dat er een pakket ligt dat de klimaatdoelen dichterbij brengt. En dat de automobiliteit hieraan ook moet bijdragen staat niet ter discussie, sterker nog, daar neemt de leasesector haar verantwoordelijkheid. Waar we ons echter grote zorgen over blijven maken, is dat de transitie naar elektrificatie absoluut onvoldoende wordt gestimuleerd, het potentieel niet wordt benut en dat de betaalbaarheid van automobiliteit verder onder druk komt te staan.”

Wat is het pakket voor de personenmobiliteit?


De meest in het oog springende voorstellen die mobiliteitssector en lease gaan raken, zijn:

  • Verhoging CO2-besparingsdoel werkgebonden personenmobiliteit (naar 1,5 MTon)
  • Doorzetten aanschafsubsidie particulier tweedehands EV (t/m 2029)
  • Verhoging vaste voet BPM met 200 euro vanaf 2025 (ook voor EV)
  • Ophogen laadinfrastructuur voor wegvervoer (logistiek en personenvervoer)
  • Uitbreiden zero-emissiezones voor gemeenten
  • Vergroening reisgedrag (thuiswerken, opschalen deelmobiliteit, versterken fietsinfra)  
  • Aanscherpen normen duurzaam inkopen vanaf 2026 voor medeoverheden en aanbestedende diensten  
  • Verhoging inzet biobrandstoffen in het wegwerkeer

 

Renate Hemerik

“Zoals gevreesd zit er te weinig stimulering in het pakket: geen gewichtscorrectie MRB voor zero emissie auto’s en straks geen bijtellingskorting meer voor zero emissie. Mobiliteit wordt duurder en de prikkel voor de inzet van nieuwe elektrische auto’s ontbreekt. Terwijl deze hard nodig zijn voor de ingroei van nieuwe auto’s en de doorstroom naar de tweedehandsmarkt. Daarmee benut het kabinet niet het potentieel wat er wel is.
In onze overleggen met de ministeries hebben we steeds weer benadrukt dat de autoleasesector de uiteindelijke doelstelling van zero-emissie absoluut omarmt, maar dat we kritisch zijn op de uitvoering en de timing. Het plan dat voorlag had averechts uitgepakt. Gelukkig heeft het kabinet toch oog voor het feit dat deze maatregel op dit moment niet reëel is.”

Vervolgstappen

De voorliggende plannen worden nu doorgerekend om te beoordelen of het doel van ten minste 55% reductie van broeikasgassen in 2030 wordt bereikt. Daarna moeten de verschillende maatregelen worden uitgewerkt. Hier zijn wijzigingen in bestaande of zelfs nieuwe wet- en regelgeving voor nodig. Alles bij elkaar nog een enorme operatie.

Alternatief plan

De VNA is kritisch op de voorstellen uit Den Haag. Tegelijkertijd heeft zij  eerder ook heel bewust samen met de maatschappelijke coalitie ANWB, BOVAG, Natuur&Milieu en RAI Vereniging een bijdrage willen leveren door een plan op te stellen dat resulteert in een significante stijging van de ingroei van EV richting 2030. Dit haalbare en betaalbare plan is een goed alternatief waarmee klimaatdoelstellingen kunnen worden behaald.